Har du en stor eller liten plan for eiendommen din og ikke sitter med tilstrekkelig kompetanse til å realisere det selv, bistår Artikon med søknad og tegningsrelatert arbeid, som kan hjelpe til med å forsøke å sette planen ut i live.

Saken begynner med en mulighetsanalyse hvor vi avklarer muligheter og begrensninger på eiendommen din. Basert på dette velger du som tiltakshaver hvor langt du vil strekke strikken. Det er ikke sjeldent et prosjekt innebærer søknad om dispensasjoner fra kommunale planer, lover og regler. Artikon anbefaler alltid å se det store bildet med et godt naboskap og eventuelt gå med på noen kompromiss.  Når du er fornøyd med prosjektet sendes nabovarsel via Altinn, og naboene har da 14 dager til å komme med eventuelle merknader dersom de har noen.

I nabovarselet vil naboene dine få opplysninger om hva søknaden omhandler. Dersom det er dispensasjon så vil vi belyse begge sider av saken gjennom fordeler og ulemper. Det er ikke sjeldent at det sendes inn merknader i forbindelse med søknaden, for hvem ønsker vel at naboeiendommen skal bebygges eller videreutvikles, når det kan medføre ulemper for seg selv? Alle merknader som ansvarlig søker mottar, blir besvart, ikke direkte til den som har sendt klagen, men som en del av søknaden som blir sendt inn til kommunen. Søknaden er et offentlig dokument som kan lastes ned på kommunen sine postlister.

Som tiltakshaver og som nabo har man personlige interesser og en kan oppleve følgene av et positivt eller negativt vedtak som en stor belastning. Det som kan være greit å ha med seg, er at ansvarlig søker argumenterer for prosjektet opp imot gjeldene lover og regler. Deretter vil naboer få muligheten til å komme med merknader, og til slutt vil kommunen gjennom administrasjon og eventuelt politikere komme med et vedtak. Før et vedtak fattes skal altså alle parter få muligheten til uttale seg.  Skulle det vise seg at en av partene ikke er enige i vedtak kan en klage saken inn til Statsforvalteren. Til slutt skal enhver sak være gjennomgått på en slik måte at et godt vedtak er fattet. Det utelukker selvfølgelig ikke at en kan sitte igjen med følelsen av å ikke bli hørt. Noen ganger er det slik at bestemmelsene for området ikke tilrettelegger for den enkeltes ønsker.  

Steffen Terkelsen