Taksttjenester

 

Vi er medlem av Norsk takst - Det nye navnet til NITO Takst og Norges takseringsforbund

Vi har følgende sertifiseringer:

Verdivurdering - Verditakst - Tilstandsrapport - Boligsalgsrapporter -  Forhåndstakst - Byggelånsoppfølging - Skadetakst og Reklamasjonstakst.

 

Boligsalgsrapport og tilstandsrapport

Teknisk vurdering av eiendommen, utviklet med tanke på kjøp/salg av fast eiendom, kan suppleres med verdivurdering og arealmåling.

Rapporten er en teknisk gjennomgang av byggverket som beskriver de enkelte bygningsdelenes tilstandsgrad fra 0 (nytt) til 3 (total funksjonssvikt). Beskrivelsen bygger på en visuell kontroll supplert med stikkprøver og funksjonstester samt måling/søk etter skadelig fukt, skjevheter mm.

Rapporten kan suppleres med en verdidel og/eller en arealdel. Verdidelen angir teknisk verdi, markedsverdi og anbefalt låneverdi. Arealdelen angir arealdisponeringen og bygger på oppmåling på stedet i henhold til Takstbransjens retningslinjer ved oppmåling av bolig- 2015.

Verditakst 

Tjenesten inkluderer en verdivurdering samt en teknisk beskrivelse av eiendommen. Verditakst er den vanligste formen for taksering av fast eiendom ved refinansiering, og benyttes også som dokumentasjon ved avhending av fast eiendom, søknad om finansiering, tegning av forsikring og lignende. En verditakst angir to typer verdier:

1. Markedsverdi
Normal salgsverdi på eiendommen for befaringsdagen.

2. Teknisk verdi
Eiendommens verdi matematisk basert på bygge-, tomte- og anleggskostnader, justert for bl.a. slitasje og elde.

Verdivurdering 

Kun vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verditakst. 

En forenklet verdivurdering er mindre omfattende enn en verditakst, og har et mindre bruksområde. Rapporten er i første rekke ment som dokumentasjon for de som ønsker å finansiere med pant i fast eiendom, men er også et rimelig alternativ for alle som ønsker å dokumentere markedsverdien og ikke har bruk for en omfattende teknisk beskrivelse.

 

 

Reklamasjonstakst

Vi kan kontaktes hvis det viser seg at boligene din ikke er den stand som den skulle være i forhold til eventuell takst, boligsalgsrapport eller overtakelsessforretnig. 

Skaden og skadeomfanget blir da gjennomgått og en rapport blir utarbeidet. Vi tar ikke stilling til den juridiske siden av en sak og anbefaler at en også kontakter forsikringselskapet. 

Forhåndstakst og byggelånsoppfølging 

Er en verdivurdering av kommende byggeprosjekt. Kombineres gjerne med tilhørende befaringer og kontroll av budsjett og fremdrift underveis i byggeprosjektet. 

Det er byggelånsbanken som ofte krever at kunden sørger for denne typen takst, samt setter rammene for denne. Forhåndstaksten avsluttes gjerne med Verditakst når bygget er ferdig.

Skadetakst

Har det oppstått en skade på deres hus? Skaden og skadeomfanget blir da gjennomgått og en rapport blir utarbeidet.

 

 

Overtakelsesforretning 

Skal du overta en ny bolig, kan vi være med på overtakelsesforretningen. Vi går da gjennom en del punkt og kontrollerer bygget for byggefeil og mangler. Vi lager til en rapport etter befaring.